Eşti aici

Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din județul Dolj

Cod MySMIS: 109384

Perioadade de derulare: 14.07.2018 – 14.07.2020

Beneficiar:PRIMASERV SRL

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, PALACE  TOUR SRL

   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranzitiei de la studiu la viața activă pentru elevii înmatriculați în liceele/școlile profesionale din județul Dolj (Colegiul Național Economic ”Gheorghe Chițu” Craiova, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ”Constantin Brâncuși” Craiova, Colegiul Tehnic Energetic Craiova, Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu” Craiova, Liceul ”Matei Basarab” Craiova), ca urmare a accesului la activități integrate de învățare la un potențial loc de muncă și în firmele de exercitiu înființate.

   Activitățile proiectului au un impact major și de lungă durată asupra grupului țintă al proiectului și vizează:

-adaptarea elevilor la cerințele pieței muncii și facilitarea inserției acestora prin conștientizarea importanței programelor de învățare la locul de muncă și a abilităților practice deprinse, esențiale pentru un viitor absolvent și la modalitățile de participare în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piața muncii prin care să își dezvolte o serie de competențe profesionale și transversale;

-consilierea și orientarea profesională a acestora pentru deprinderea de abilități personale relevante pentru piața muncii;

-corelarea si verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de către elevi cu activitatea practică aferentă specializării;

-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul profesional și tehnic, prin simularea proceselor și  activităților care au loc în intreprinderi reale, inclusiv a relațiilor acestora cu alte entități (crearea și funcționarea a 2 firme de exercițiu).

   Astfel, prin activitățile sale, proiectul contribuie la conștientizarea nevoii de asigurare a unei pregatiri practice de calitate, în acord cu cerințele pieței muncii si la adecvarea parcursului profesional la aptitudinile si nevoile individuale.

   Prin dezvoltarea unei sistem de informare coordonată (de la companii/sectorul privat către instituțiile de învățământ, privind nevoile lor de instruire, precum și viceversa) se vor asigura premisele creșterii gradului de ocupare a locurilor de muncă pentru absolvenți și se va dezvolta un sistem propriu de predare-învățare aplicată, ce se va integra în liceele de profil, replicabil si adaptabil în alte domenii de educație.

   Un alt beneficiar indirect este mediul economic, ai carui reprezentanți vor beneficia de forța de muncă specializată cu aptitudini practice dezvoltate și fixate prin proiect, elevii, viitori absolvenți vor constitui resurse umane mai atractive pentru angajatori, cu un nivel al competențelor profesionale mai ridicat și cu dorința de implicare activă în viața profesională. Putem concluziona că pe termen lung proiectul contribuie decisiv la integrarea elevilor pe piața muncii, oferindu-le acestora toate elementele necesare (atu-uri in fața competitorilor de pe piața muncii) unei candidaturi și a unei cariere de succes, contribuind decisiv la o mai bunș colaborare între viitori absolvenți, angajatori și ediul academic, cu toate beneficiile ce derivă din acest lucru.

Rezultatele așteptate:

   Prin prezentul proiect se vor efectua investiții în domeniul educației si al formării profesionale a 335 de elevi înmatriculați în liceele din judetul Dolj, generand o serie de efecte pozitive pe termen lung pentru:

 1.Elevi:

-va crește calitatea pregătirii profesionale a celor 335 de elevi, viitori absolvenți de liceu/școli profesionale (335 elevi participanti la stagii de practică și firme de exercițiu, din care minim 205 vor dobândi o certificare la încetarea calității de participant-61,19%) ;

- va crește numărul absolvenților de învățământ secundar care își găsesc un loc de muncă (168 locuri de muncă prin intermediul proiectului, 50,15% din grupul țintă al proiectului);

-va crește numărul de elevi care vor alege să își continue pregătirea educațională prin continuarea studiilor sau participarea la programe de formare profesională (minim 35 de elevi -10,5% din grupul țintă al proiectului);

-mai buna cunoaștere a cerințelor reale ale angajatorilor, în termeni de competențe și abilitați;

-cunoașterea dimensiunii reale a pieței muncii, a dinamicii profilurilor ocupaționale si a diversității activităților din economia regionalș/locală.

2. ISJ și unități de învățământ școlar:

 -cunoașterea cerințelor pieței muncii în legatură cu competențele pe care absolvenții de studii medii trebuie să le aibă atunci când se angajează;

-posibilitatea realizării unor cercetări în care sa fie implicați atât elevii, cât și absolvenți;

-adaptarea curriculumului specializărilor școlare la cerințele pieței muncii;

-cunoașterea modalităților în care se pot realoca resursele din învățământul inferior pentru o mai bună adaptare la nevoile pieței muncii.

 3. Mediul economic (Angajatori):

- va crește productivitatea muncii în intreprinderile ce vor angaja elevi participanți la activitățile din prezentul proiect (având deprinderi de muncă formate în timpul stagiilor de practică, dupa angajare, elevii vor participa activ la activitatea economică a intreprinderii fara a mai fi nevoie de stagii de instruire prealabilă;

- va crește numărul de persoane cu un traseu profesional optim (elevii din grupul țintă vor beneficia de cunoașterea condițiilor de muncă la potențialii angajatori);

-eficientizarea activității zilnice prin preluarea unor sarcini de către elevi.