Eşti aici

Noutăți MEN

Subscribe to Flux Noutăți MEN
Actualizat: în urmă cu 5 ore 57 de minute

Premiul I la Olimpiada Internațională de Limbă și literatură latină Certamen Horatianum (Venosa, Italia)

19 Aprilie 2019 - 10:39am
19 Apr 2019

Victor Șera, elev în clasa a XII-a la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului concursului Certamen Horatianum (ediția a XXXIII-a), obținând premiul I în clasamentul internațional.

Premiul a fost însoțit de o elogioasă motivație a comisiei de evaluare: „Mesajul textului lui Horatius este exprimat clar, printr-o traducere cursivă, fidelă textului original. Comentariul literar, construit de o manieră precisă și originală în același timp, bogat în interpretări stilistice adecvate, dezvoltă tema propusă în mod pertinent, erudit și exhaustiv”.

Din echipa României a făcut parte și Paul Horea Hossu (clasa a XII-a/Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca). Cei doi elevi au fost pregătiți și însoțiți de prof. dr. Alexandru Cristian Dudău (Colegiul Național „Gheorghe Şincai” din Cluj-Napoca).

Olimpiada Internațională de Limbă și literatură latină - Certamen Horatianum s-a desfășurat în perioada 14-17 aprilie 2019, la Venosa (Italia), fiind considerată una dintre cele mai prestigioase competiții umaniste din învățământul preuniversitar european, recunoscută de UNESCO pentru promovarea excelenței în educație și a patrimoniului cultural universal. 

În urma rezultatului obținut la ediția din anul 2019, România își consolidează poziția a treia în clasamentul internațional al distincțiilor acordate în istoria concursului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Au fost aprobate procedurile şi calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învăţământul preşcolar (2019-2020)

18 Aprilie 2019 - 4:25pm
18 Apr 2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ): 

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020
 • înscrierea copiilor nou-veniţi

Reînscrierile vor începe în data de 6 mai, iar înscrierile se vor realiza începând cu data de 21 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mica.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Cifra de școlarizare pentru învățământul preșcolar asigură cuprinderea tuturor copiilor în grădinițe.

Menţionăm că unităţile de învăţământ preșcolar privat au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

INFORMARE privind remedierea situației unităților de învățământ preuniversitar care dețin grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare

17 Aprilie 2019 - 12:31pm
17 Apr 2019

Autorizarea sanitară a construcțiilor de învățământ preuniversitar de stat și îndeplinirea standardelor în vigoare pentru desfășurarea activităților școlare într-un cadru sigur și modern reprezintă, încă din anul 2017, două dintre prioritățile Executivului.

În vederea asigurării unui sistem educațional de calitate, prin elaborarea de politici publice integrate, în acord cu prevederile Programului de Guvernare, Ministerul Educației Naționale a întreprins următoarele demersuri în ultimii doi ani:

 • În anul 2019, în bugetul Ministerului Educaței Naționale la Capitolul Cheltuieli de capital, Titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice, a fost alocată suma de 65 milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor în cele 1.180 de unități de învățământ care funcționează, în prezent, cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ.
 • Este în curs de promovare o hotărâre de Guvern ce reglementează cadrul pentru repartizarea acestor fonduri unităților administrativ-teritoriale, prin intermediul inspectoratelor școlare județene, în anul 2019.
 • În anul 2017, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat funcționau 2.219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. Dintre acestea, 730 de unități de învățământ au fost cuprinse în finanțare prin diferite programe gestionate de către MDRAP* (PNDL I și II), MF (POR) și MEN (PRET - program prin care au fost construite grădinițe noi dotate corespunzător).
 • Drept urmare, în anul 2018 au rămas 1.489 de unități de învățământ care funcționau cu grupuri sanitare în exteriorul construcțiilor. Pentru 309 dintre aceste unități de învățământ, situația neconformă a fost remediată.
 • De asemenea, în anul 2019 vor continua lucrările începute în anii trecuți la circa 5.095 de unități de învățământ preuniversitar cuprinse în programele derulate prin MDRAP - PNDL I, PNDL II, AFIR și prin POR.
 • Prin coordonarea Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare si Universitare (UMPMRSU), Ministerul Educaţiei Naţionale derulează Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii în România (PRET), ale cărui obiective sunt reabilitarea și construcţia de grădiniţe. De asemenea, este în derulare și Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare (PRIS), prin intermediul căruia sunt realizate reabilitarea și construcţia de unități din învăţământul preuniversitar.
 • În perioada 2017 - 2019 prin Proiectul Reforma Educației Timpurii în România au fost finalizate lucrările pentru 64 de grădinițe, iar prin Proiectul Reabilitarea Infrastructurii Școlare, pentru 32 de școli. În anul 2019, sunt în curs de execuție 96 de grădinițe și două școli.

* În vederea îmbunătățirii condițiilor din aceste unități, Ministerul Educației Naționale a semnat un protocol de colaborare cu MDRAP, deoarece în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013, MDRAP este autoritatea desemnată să coordoneze Programul Național de Dezvoltare Locală și să finanțeze lucrările de construcții/intervenții la unitățile de învățământ pentru realizarea/extinderea/ reabilitarea/ modernizarea/dotarea acestora. În baza acestui protocol, MEN acordă sprijin pentru identificarea necesităților pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire de lucru privind colaborarea româno-slovacă în domeniul educației

17 Aprilie 2019 - 9:49am
16 Apr 2019

Reprezentanții Ministerului Educației Naționale și ai Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior s-au întâlnit marți, 16 aprilie, cu o delegație parlamentară slovacă, aflată în vizită în România.

Cele două părți și-au exprimat satisfacția față de foarte buna colaborare în domeniul educației. Programul interministerial de cooperare în sectorul educației, semnat la București, în luna septembrie a anului trecut, reprezintă o confirmare a interesului de continuare și consolidare a acestor relații.

Oficialii Ministerului Educației Naționale au apreciat sprijinul autorităților slovace pentru învățământul în limba maternă destinat minorității slovace din România, concretizat prin detașarea în școlile în care se predă limba maternă slovacă a unor cadre didactice calificate, respectiv dotarea cu resurse educaționale relevante. Parlamentarii slovaci au apreciat preocuparea autorităților române pentru asigurarea unui învățământ de calitate pentru minoritatea slovacă din România

În cadrul dialogului a fost subliniată și preocuparea pentru identificarea unor soluții comune în vederea valorificării oportunităților de parteneriat academic și a mobilităților. Cele două părți au făcut un schimb de opinii cu privire la importanța asigurării calității în învățământului superior și o mai bună aliniere a acestuia la nevoile pietei muncii.

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Măsuri în urma incidentului petrecut într-o unitate de învățământ preuniversitar din județul Iași

16 Aprilie 2019 - 3:57pm
16 Apr 2019

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Iași, întrunit în ședință extraordinară în cursul zilei de marți, 16 aprilie, a luat decizia destituirii imediate a directorului Școlii Profesionale Brăești, unitate de învățământ cu personalitate juridică în subordinea căreia funcționează Grădinița și Școala cu clasele I-IV Buda (comuna Brăești, județul Iași).

Decizia a fost cauzată de faptul că nu au fost asigurate condițiile de securitate/siguranță pentru elevii din cadrul acestei unități de învățământ.

De asemenea, s-a dispus numirea unei comisii de cercetare disciplinară internă privind incidentul în urma căruia a rezultat decesul unui copil în vârstă de trei ani.

Menționăm că Ministerul Educației Naționale are în lucru un proiect de Hotărâre de Guvern pentru transferarea resurselor financiare necesare către primării, în vederea efectuării lucrărilor de extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 1180 de școli cu grup sanitar în curte.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Echipa României, pe podiumul Olimpiadei Internaționale de Limbă și literatură latină Certamen Ovidianum Sulmonense 2019

16 Aprilie 2019 - 9:55am
15 Apr 2019

La a XX-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limbă și literatură latină Certamen Ovidianum Sulmonense, lotul olimpic al României a urcat din nou pe podium, continuând tradiția rezultatelor excelente înregistrate la această competiție. Performanța a fost realizată de Sorana-Diana Plotogea, elevă a Colegiului Național „Gh. Vrânceanu" din Bacău, laureată cu premiul al III-lea și premiul pentru cea mai bună traducere. 

Țara noastră a fost reprezentată de o echipă a cărei componență este următoarea: Sorana-Diana Plotogea și Cristina-Silvia Dorodici (Colegiul Național „Gh. Vrânceanu" din Bacău), Viviana-Gabriela Murgoci (Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București), Maria Pânzaru (Colegiul Național „A. T. Laurian” din Botoșani), Ioana-Alexandra Bitire (Colegiul Național „Vasile Alecsandri" din Bacău) și Ștefan-Cristian Șimon (Colegiul Național „Doamna Stanca" din Satu Mare).

Componenții lotului au fost selectați în cadrul competiției naționale Ovidianum 2018. Timp de un an, din momentul declarării câștigătorilor selecției naționale, aceștia au urmat un program susținut de pregătire, în vederea participării la olimpiadă. Procedura de selecție și pregătire se aplică în fiecare an.

Pentru ediția din acest an, pregătirea și însoțirea lotului au fost asigurate de profesoarele Florentina Neculau (Colegiul Național „Gh. Vrânceanu" din Bacău) și Coca Dorica (Colegiul Național „A. T. Laurian” din Botoșani).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Directorii agențiilor care gestionează programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate au dezbătut, la București, armonizarea perspectivelor naționale

13 Aprilie 2019 - 10:57am
13 Apr 2019

Nouăzeci de reprezentanți din partea a 54 de agenții naționale din 35 de țări în care funcționează Programul european Erasmus+ și noul program al Comisiei Europene - Corpul European de Solidaritate - au participat săptămâna aceasta (9-12 aprilie), la București, la o reuniune de lucru.

Obiectivul evenimentului, organizat în contextul exercitării de România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, a fost dezbaterea variantelor de armonizare a diferitelor perspective naționale din domeniile tematice abordate, astfel încât programele destinate educației și tineretului să poată contribui și în viitor, într-un mod cât mai eficient, la un progres real (personal și profesional) al tuturor cetățenilor europeni.

Temele generale, cum ar fi incluziunea unor categorii de persoane, în special a tinerilor cu oportunități reduse, dar și subiectele tehnice, strict legate de optimizarea celor două programe (simplificarea candidaturilor, evaluarea proiectelor sau necesitatea ca acestea să producă efecte sustenabile, chiar și după încheierea perioadei de finanțare) au generat un dialog constructiv. Discuțiile purtate au permis prezentarea și promovarea elementelor de succes, precum și a mai multor provocări întâmpinate de echipele din țările participante și a soluțiilor aplicate.

Agenția Erasmus+ din România este una dintre instituțiile care administrează atât Programul Erasmus+, pentru toate sectoarele vizate de acesta, cât și Corpul European de Solidaritate, fiind astfel la curent, în permanență, cu provocările, soluțiile și evenimentele care apar în sistemul național de educație, dar și cu cele pe care le implică sectorul atât de divers al tineretului și educației nonformale. 

Marele avantaj al reuniunii de la București a fost că a permis un dialog foarte viu și deschis, care a atins o arie extrem de largă de subiecte. Cu toate acestea, deși există perspective naționale și instituționale destul de diferite, ne-am concentrat în special pe ceea ce ne preocupă și ne aduce împreună. Sperăm, astfel, ca noua generație de programe, care va fi lansată în 2021, să fie mai eficientă, mai deschisă și mai ofertantă pentru toți cei care știu și înțeleg că doar învățând vor progresa!, a declarat Monica Calotă, directorul ANPCDEFP România.

Celor 90 de participanți li s-au alăturat Augustin Mihalache și Lucian Mircescu, atașați ai Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, care au vorbit despre importanța educației „care conectează“ la nivel european și internațional și despre importanța triadei incluziune - mobilitate - excelență, deviză sub care se desfășoară programul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației.

Cei trei reprezentanți ai Comisiei Europene, Marta Gutierrez-Benet, Robert France și Jose-Manuel Fernandez-Arroyo, au vorbit despre rolul, importanța și prioritățile noului program Erasmus post-2020 și au răspuns numeroaselor întrebări venite din partea publicului.

În ultima zi a reuniunii, Audrey Frith, directorul EURODESK, a prezentat modul în care rețeaua sprijină activitatea Comisiei Europene în promovarea și implementarea programelor sale dedicate în special tineretului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Vizita de lucru a ministrului Educației Naționale în județele Bihor și Satu Mare

13 Aprilie 2019 - 12:08am
13 Apr 2019

Vineri, 12 aprilie, la Liceul Teologic Penticostal "Betel" din Oradea, s-a desfășurat o întâlnire de lucru între ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, și directorii unităților de învățământ din județul Bihor. 

La evenimentul, organizat de ISJ Bihor, au participat inspectorul școlar general, Alin-Florin Novac-Iuhas, prefectul județului Bihor, Ioan Mihaiu, precum și alți reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice.

Dialogul constructiv a continuat în județul Satu Mare, unde ministrul a făcut un schimb de idei și informații cu elevi, părinți, profesori, directori de unități de învățământ, inspectori școlari, primari de municipii și orașe, reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor, ai mediului de afaceri și ai ONG-urilor care activează în domeniul educației.

Au fost prezenți inspectorul școlar general, Călin Durla, prefectul județului Satu Mare, Darius Filip, viceprimarul municipiului Satu Mare, Doina Feher, președintele Consiliul Județean Satu Mare, Pataki Csaba, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Daniela Culic. .

În urma prezentării viziunii sistemice recent lansată, ministrul Ecaterina Andronescu a răspuns și întrebărilor adresate de eleva Silvia Ruba, olimpică și deținătoare a unui premiu acordat de Parlamentul European, dar a interacționat și cu Andreea Varga, președintele Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare.

Principalele subiecte dezbătute au vizat: adaptarea educației la contextul european, necesitatea ca Bacalaureatul tehnologic să permită accesul în învățământul superior tehnic, digitalizarea sistemului de educație, supraîncârcarea programelor școlare, susținerea și dezvoltarea învățământului dual, statutul profesorului, învățământul în limba minorităților naționale, examenele de admitere în liceu și învățământul superior.

La finalul dezbaterilor din cele două județe pe tema ideilor și măsurilor propuse în cadrul viziunii Educația ne unește, s-a convenit asupra modalității de continuare a procesului de consultare a beneficiarilor sistemului educațional.

Astfel, inspectoratele vor centraliza și transmite MEN sugestiile primite privind creșterea eficienței învățământului, pentru ca propunerile constructive să fie analizate și în urma dezbaterilor naționale să fie transpuse în proiectul de lege a Educației Naționale.

Tot în cursul zilei de astăzi, la Oradea, ministrul Educației a participat la festivitatea de deschidere a Adunării Generale a ANOSR, alături de viceprimarul municipiului Oradea, Florin Birta, rectorul Universității din Oradea, Constantin Bungău, reprezentanți ai Consiliului Tineretului din România și ai Consiliului Elevilor din România.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

99,95% din cererile valide, admise în cele două etape ale înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

12 Aprilie 2019 - 3:26pm
12 Apr 2019

Ministerul Educaţiei Naționale a centralizat situaţia finală a cererilor de înscriere depuse în cele două etape prevăzute în calendarul aferent înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020.

Astfel, până joi, 11 aprilie, dată la care fiecare unitate de învăţământ avea obligaţia să afişeze listele finale cu copiii înscrişi, au fost admise 154.755 de cereri de înscriere în învățământul primar (dintr-un total de 154.825 de cereri valide). Dintre acestea, 149.304 cereri (96,43%) au fost admise în prima etapă, iar 5.451 de cereri în a doua etapă (3,52%). 

Tipologia cererilor admise în prima etapă (149.304) relevă că 128.059 de cereri au vizat copii cu vârsta de 6 ani, împliniţi până la data de 31 august 2019, inclusiv, iar 21.245 de cereri, copii cu vârsta de 6 ani, împliniţi începând cu data de 1 septembrie 2019.

Precizăm că în a doua etapă de înscriere (2 - 8 aprilie) au fost admise 5.451 de cereri, repartizate astfel: 5.418 cereri la prima opţiune, 30 de cereri la a doua opțiune şi 3 cereri la a treia opţiune.

După cele două etape de înscriere, 70 de cereri au fost respinse fie din cauza opţiunilor insuficiente, fie din cauza lipsei de locuri în unităţile de învăţământ vizate. Acestora li se adaugă alte 278 de cereri respinse în prima etapă, care nu au fost redepuse ulterior.

Potrivit calendarului de înscriere, în săptămâna 12-19 aprilie, inspectoratele școlare vor centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Patru medalii pentru echipa României la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete - 2019

12 Aprilie 2019 - 2:26pm
12 Apr 2019

Lotul feminin de matematică al României a obținut o medalie de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz la a VIII-a ediție a Olimpiadei Europene de Matematică pentru Fete/European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO), care se desfășoară la Kiev, în perioada 7 - 13 aprilie 2019.

Medalia de aur a fost cucerită de Alexandra Timofte (clasa a XI-a/Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti), deținătoare a încă trei distincții la această competiție: medalie de aur în 2018 și medalii de argint în 2016 și 2017.

Amina Abu Shanab (clasa a X-a) și Diana Ţolu (clasa a IX-a), ambele eleve ale Liceului Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, au fost medaliate cu argint. Amina Abu Shanab a obținut același premiu și anul trecut, la Florența.

Medalia de bronz i-a revenit Ioanei Popescu (clasa a IX-a/Liceul Teoretic „Şcoala Europeană” din Bucureşti).

Lotul României a fost condus și însoțit de Mihail Bălună (profesor la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București) şi Anca Băltărigă (profesor la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Capitală).

Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete este un concurs internațional similar ca structură cu Olimpiada Internaţională de Matematică (două probe scrise, susţinute în două zile consecutive). Conform regulamentului, o echipă este compusă din patru eleve cu vârste până în 20 de ani. EGMO este, în același timp, singura olimpiadă internațională de științe care se adresează exclusiv elevelor de liceu, pasionate de matematică dincolo de programa școlară clasică.

Pe termen lung, EGMO își propune creșterea numărului de fete în echipele participante la Olimpiada Internațională de Matematică, dar și în facultățile de profil. De altfel, deși aflată doar la a ediția a VIII-a, competiția a influențat pozitiv interesul pentru matematică, numărul fetelor admise în facultăţile de matematică din diverse ţări crescând semnificativ.

Alte obiective urmărite sunt promovarea tinerelor cercetătoare și sprijinirea schimbului cultural și interdisciplinar între adolescentele din țările participante. EGMO 2019 a reunit 196 de concurente din 50 de țări.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Finalizarea plății sumelor necesare punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive de către Ministerul Educației Naționale

12 Aprilie 2019 - 12:57pm
12 Apr 2019

Ministerul Educației Naționale a alocat și virat fondurile necesare efectuării plăților restante prevăzute de hotărârile judecătorești, precum și a celor scadente în 2019, astfel încât până la sărbătorile de Paști cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar să beneficieze de sumele ce li se cuvin.

Bugetul alocat inițial plății hotărârilor judecătorești restante, precum și celor scadente în 2019, în valoare de 496 milioane lei, a fost virat de Ministerul Educației Naționale la începutul lunii aprilie. Bugetul a fost suplimentat, în cursul acestei săptămâni, cu 214 milioane lei, urmând ca plata integrală a acestor restanțe să fie realizată în luna aprilie.

Totodată, au fost transferate și universităților de stat fondurile pentru efectuarea plăților restante către beneficiari, până la data de 25 aprilie. Cuantumul acestor sume este de 88 milioane lei pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești reprezentând diferențe salariale, 5 milioane lei pentru achitarea dobânzilor legale generate de sentințele judecătorești și 272 milioane lei pentru punerea în aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ecaterina Andronescu și ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, E.S. Andrew James Noble

9 Aprilie 2019 - 11:22pm
09 Apr 2019

Tot în cursul zilei de marți, 9 aprilie 2019, ministrul Ecaterina Andronescu a primit vizita de curtoazie a ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, E.S. Andrew James Noble.

Cei doi oficiali au purtat discuții referitoare la aspectele generale ale cooperării româno-britanice în domeniul educației, pornind de la premisa că prin educație societățile devin mai coezive.

Pe parcursul întrevederii, au fost abordate situația parteneriatelor între universități și mobilitatea studenților și a cadrelor didactice.

De asemenea, au fost discutate proiectele actuale din învățământul preuniversitar, derulate împreună cu British Council.

În acest context, cei doi interlocutori au luat în considerare și dezvoltarea unor proiecte pentru învățământul profesional și tehnic.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întrevederea ministrului Educației cu ambasadorul Franței în România, E.S. Michèle Ramis

9 Aprilie 2019 - 11:15pm
09 Apr 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a avut marți, 9 aprilie 2019, o întrevedere cu ambasadorul Franței în România, E.S. Michèle Ramis.

În cadrul acesteia, au fost apreciate excelentele relații bilaterale în domeniul educației și sprijinul reciproc acordat în vederea derulării programelor de promovare a francofoniei.

De asemenea, discuțiile au vizat și o serie de chestiuni punctuale referitoare la predarea limbii franceze în școlile și universitățile din România.

O altă tematică a reprezentat-o rețeaua de universități europene, subiect aflat și pe agenda Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

În același context, a avut loc un schimb de informații cu privire la oportunitățile de dezvoltare a Liceului francez „Anna de Noailles” din București și a fost subliniată importanța formării profesionale pentru companiile române și franceze.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Viitorul și obiectivele Procesului Bologna post-2020, discutate la București, în cadrul Grupului de monitorizare a Procesului Bologna

5 Aprilie 2019 - 9:11pm
05 Apr 2019

Ministerul Educației Naționale a organizat, în perioada 4-5 aprilie 2019, la București, Reuniunea Grupului de monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG). Evenimentul a fost găzduit de Universitatea POLITEHNICA din București, fiind inclus în calendarul acțiunilor realizate în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

În acest context, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a subliniat rolul Procesului Bologna în dezvoltarea învățământului superior și evoluția acestuia în cei 20 de ani de la adoptarea Declarației de la Bologna (1999).

Este un moment propice să luăm în considerare progresele pe care le-am făcut, provocările cu care ne-am confruntat în punerea în aplicare a reformelor și să ne gândim cum ar trebui să arate în viitor Procesul Bologna, ce priorități și inițiative putem avea în continuare pentru a răspunde adecvat schimbărilor economice și sociale.

În pofida diversității sistemelor noastre de învățământ superior, ne confruntăm cu provocări similare. Mă refer la tendințele demografice, evoluțiile tehnologice, digitalizarea, schimbările climatice, precum și la provocările societale: de la șomaj și inegalitate socială până la probleme legate de migrație și radicalizare. Învățământul superior poate și trebuie să joace un rol decisiv în furnizarea de soluții, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu.

Principalele teme din agenda reuniunii au vizat viitorul Procesului Bologna, incluzând guvernanța, prioritățile tematice și obiectivele după anul 2020, precum și stadiul activităților desfășurate de grupurile de lucru stabilite în marja Procesului Bologna, pentru perioada 2018-2020.

Au participat peste 100 de reprezentanți ai statelor membre ale Spațiului european pentru învățământul superior, ai organismelor consultative și experți din domeniul asigurării calității în învățământul superior.

Reuniunea Grupului de monitorizare a Procesului Bologna a fost precedată de Adunarea Generală EQAR și de reuniunea Comitetului Registrului european pentru asigurarea calității în învățământul superior (2 - 3 aprilie 2019), ambele evenimente fiind organizate de Ministerul Educației Naționale în contextul exercitării de către țara noastră a mandatului de președinte al Consiliului Uniunii Europene (1 ianuarie - 30 iunie 2019).

În cadrul Adunării Generale, președintele EQAR, Karl Dittrich, a reconfirmat, în discursul susținut, prezența ARACIS în registrul EQAR, fapt ce demonstrează că standardele și orientările privind asigurarea calității sunt de natură să crească încrederea în învățământul superior din România.

Informații suplimentare

Grupul de monitorizare a Procesului Bologna (BFUG) este principalul for de discuții al Procesului care se întrunește de două ori pe an - între conferințele ministeriale - în statul care deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Lansat prin Declarația de la Bologna din 1999, Procesul Bologna este unul dintre principalele procese voluntare de cooperare interguvernamentală la nivel european, implementat în prezent în 48 de state care definesc Spațiul european al învățământului superior (EHEA). Aceste țări implementează reforme în învățământul superior pe baza unor valori cheie comune - cum ar fi libertatea de exprimare, autonomia instituțiilor, asociații independente ale studenților, libertatea academică, libera circulație a studenților și a personalului.

Prin acest proces, țările, instituțiile și părțile interesate din Spațiul european își adaptează continuu sistemele de învățământ superior, făcându-le mai compatibile și întărind mecanismele lor de asigurare a calității. Pentru toate aceste țări, obiectivul principal este creșterea mobilității studenților și facilitarea angajabilității.

Din Procesul Bologna fac parte 48 de state participante, Comisia Europeană și membri consultativi (organizații din domeniul învățământului superior -  EUA, ESU, ENQA, EURASHE, Consiliul Europei, Business Europe, Education International) și alți parteneri.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăRO2019EUROPRES2019BFUGCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Ecaterina Andronescu a prezidat Adunarea Generală a Registrului european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR)

4 Aprilie 2019 - 9:51am
03 Apr 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a participat miercuri, 3 aprilie, la Adunarea Generală a Registrului european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR), eveniment desfășurat la Universitatea Politehnica din București. ​ ​​ ​​ ​

Sunt convinsă că, pentru atingerea excelenței, procesele de ordin intern și extern privind asigurarea și evaluarea calității sunt cruciale. În responsabilitatea Ministerului Educației Naționale intră promovarea și stimularea creării culturii calității, aspect care va contribui în mod constant la atingerea acelui nivel de încredere pe care îl dorim cu toții. Cred în puterea cooperării, iar în calitate de ministru al Educației promovez implicarea federațiilor și asociațiilor studenților, a Consiliului Național al Rectorilor, precum și a reprezentanților sindicatelor în procesul de asigurare a calității”, a declarat, cu acest prilej, ministrul Ecaterina Andronescu. 

Adunarea generală EQAR are loc anual, de obicei, în același timp cu reuniunea Grupului de monitorizare a Procesului Bologna (BFUG). Aceasta decide asupra bugetului, alege Comitetul Executiv și Comitetul de Apel și aprobă Comitetul de registru. Prin intermediul Comitetului, EQAR gestionează un registru al agențiilor de asigurare a calității care operează în Europa și care respectă în mod substanțial Standardele și un set comun de principii pentru asigurarea calității în Spațiul european al învățământului superior. Misiunea EQAR este de a continua dezvoltarea Spațiului european al învățământului superior prin creșterea transparenței asigurării calității urmărind, astfel, să majoreze capitalul de încredere în învățământul superior european.

Menționăm că, în cadrul adunării de astăzi, președintele EQAR a anunțat și prezența Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în registrul EQAR, fapt ce demonstrează că standardele și orientările privind asigurarea calității sunt de natură să sporească încrederea în învățământul superior din România. Adunarea generală EQAR a fost precedată de reuniunea Comitetului Registrului european pentru asigurarea calității în învățământul superior, desfășurată în zilele de 2 și 3 martieambele evenimente fiind organizate de Ministerul Educației Naționale, în contextul exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Evenimentele au reunit reprezentanți ai statelor participante la Spațiul european al învățământului superior, ai organismelor consultative și experți din domeniul învățământului superior și asigurarea calității.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Programul „Euro 200” se derulează și în acest an

4 Aprilie 2019 - 9:48am
03 Apr 2019

Executivul a aprobat miercuri, 3 aprilie 2019, printr-o hotărâre, derularea programului „Euro 200”, în conformitate cu un nou calendar, valabil începând din acest an. Astfel, în conformitate cu acest grafic, alocarea sumei de două sute de Euro, sub formă de vouchere, se va face în perioada 22 iulie - 9 august, la nivelul unităților de învățământ/universităților, urmând ca achiziţia efectivă a echipamentelor IT, la orice furnizor de profil, să se realizeze în intervalul 24 iulie - 10 octombrie 2019.

Ministerului Educației Naționale i-a fost alocată, prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, suma de 12 milioane de lei pentru derularea acestui program în care sunt așteptați să aplice circa 12.000 de elevi și studenți.

Beneficiarii „Euro 200” sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie. În cei 15 ani de aplicare a programului, au fost sprijiniți în achiziţia de computere peste 300.000 de elevi şi studenţi.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

Programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Adoptarea Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației

4 Aprilie 2019 - 9:46am
04 Apr 2019

Executivul a aprobat în ședința de Guvern de astăzi, 3 aprilie, Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației.

Acest act normativ soluționează, în primul rând, situația creată ca urmare a declarării, prin Decizia Curții Constituționale nr. 528/2018, la cererea Președintelui României, drept neconstituționale prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, ce permiteau titularizarea în sistemul de învățământ a cadrelor didactice care au obținut minimum nota șapte la concursul de titularizare în ultimii opt ani, în etapa de mobilitate a personalului didactic.

Prevederile acestei ordonanțe de urgență permit consiliului de administrație al unității de învățământ modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului, pentru cadre didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media cel puțin șapte.

Totodată, ordonanța reglementează situația unităților de învățământ și a componentelor organizatorice înființate fără parcurgerea etapelor acreditării precum și a furnizorilor de educație care au depășit termenul de depunere a cererii de acreditare și care, după evaluarea de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, îndeplinesc condițiile de acreditare.

De asemenea, ordonanța mai sus-menționată prevede cadrul legal pentru plata dobânzilor generate în urma hotărârilor judecătorești rămase definitive.

BIROUL DE COMUNICARE  

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Finalizarea unui proiect SIPOCA 3 cu impact asupra dezvoltării învățământului superior: „Universitățile pregătesc viitorul: Absolvenți competenți pentru România!”

3 Aprilie 2019 - 3:20pm
03 Apr 2019

Marți, 2 aprilie 2019, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” - SIPOCA 3, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Derulat sub sloganul „Universitățile pregătesc viitorul: Absolvenți competenți pentru România!”, proiectul a avut ca scop dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a elabora politici bazate pe evidențe, pentru îmbunătățirea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior, precum și pentru o mai bună corelare a acestora cu nevoile pieței muncii.

Valoarea proiectului, desfășurat timp de 36 de luni și implementat în parteneriat cu Academia Română, este de 18.332.590,40 lei.

În urma implementării au fost obținute următoarele rezultate:

 • Analiza privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare, cu potențial de dezvoltare regională;
 • Studiu de impact privind strategiile și diferitele intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor;
 • Analiza privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze;
 • Ghid de bune practici  privind consilierea în universități;
 • Ghid de bune practici pentru stagiile de practică;
 • Realizarea unui mecanism de comunicare și participare la procesul decizional privind implicarea universităților în procesul de dezvoltare regională;
 • Înființarea unui Centru de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU), aprobat prin ordinul ministrului educației naționale nr. 4218/01.08.2018;
 • Formarea a 500 de persoane cu funcții de conducere din universități.

Analizele, studiile și metodologiile rezultate au fost elaborate de experți selectați de către Academia Română, având la bază cercetările realizate la nivel local, regional și național, în cadrul a peste 48 de universități.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Întâlnire între ministrul Ecaterina Andronescu și ambasadorul Ucrainei în România, ES Oleksandr Bankov

3 Aprilie 2019 - 10:16am
02 Apr 2019

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, s-a întâlnit marți, 2 aprilie, cu ambasadorul Ucrainei în România, ES Oleksandr Bankov.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au făcut un schimb de informații cu privire la reformele întreprinse recent de cele două țări în domeniul educației.

Ministrul Ecaterina Andronescu a subliniat necesitatea menținerii la standarde adecvate a învățământului în limba maternă pentru minoritatea română din Ucraina.

De asemenea, demnitarul român și-a exprimat disponibilitatea pentru organizarea unei întâlniri cu omologul ucrainean, Lilia Hrinevich, în vederea identificării unor soluții concrete pentru finalizarea negocierilor protocolului de colaborare bilaterală în domeniul educației și menținerea învățământului în limba maternă pentru românii din Ucraina.

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea Directorilor Generali pentru Învățământul Preuniversitar (DG Schools), 1-2 aprilie 2019, Timișoara

3 Aprilie 2019 - 9:37am
03 Apr 2019

În intervalul 1 - 2 aprilie 2019, s-a desfășurat la Timișoara, Reuniunea Directorilor Generali pentru Învățământul Preuniversitar (DG Schools) din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment inclus în calendarul acțiunilor organizate sub egida Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii, a cărei temă a fost „Deschiderea școlilor către Europa”, participanții au dezbătut rolul noului program Erasmus+ în dezvoltarea școlilor, fiind urmărită în mod special asigurarea condițiilor pentru mobilitatea elevilor si cadrelor didactice.

De asemenea, au fost discutate alte două teme - promovarea valorilor europene comune și contribuția culturii la consolidarea identității europene -, fiind prezentate o serie de modele de bune practici din România. Totodată, au fost prezentate instrumente concrete pentru implementarea în unitățile de învățământ a Recomandării Consiliului Uniunii Europene referitoare la competențele-cheie și promovarea valorilor comune.

În acest context, participanții au vizitat două unități de învățământ din municipiul Timișoara, Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” și Colegiul Național „C.D. Loga”, prilej pentru a interacționa cu elevii și profesorii implicați în proiecte legate de educația pentru cetățenie și cultură democratică.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Directoratul General Educație și Cultură al Comisiei Europene și cu sprijinul partenerilor din județul Timiș (Instituția Prefectului Județul Timiș, Consiliul Județean Timiș și ISJ Timiș).

BIROUL DE COMUNICARE

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini